0

Usulsüz Tebligat Hakkında

YARGITAY 2.HD, E.2015/26885, K.2016/9899, T.12.5.2016

ÖZET: Tebligat için bildirilen adreste muhatabın bulunmaması halinde muhatapla ilgili bilgisi olan (kanunda sayılanlar) kişiler beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp imzalamalıdır.

DAVA VE KARAR: Tebligat Yasasının 20,21 ve özellikle Tüzüğün 28. maddesi uyarınca muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz iseler tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini, bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek, beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir. Gösterilen şekil geçerlilik koşuludur (Y.H.G.K'nun 29.12.1993 tarihli 1993/18-778- 876 sayılı kararı). Olayda dava dilekçesi, gösterilen adrese davalıya tebliğ için gönderilmiş, muhatabın çarşıya gittiğinin, komşusu Hüseyin Erim tarafından beyan edilmesi üzerine evrak Tebligat Kanununun 21. maddesi gereğince mahalle muhtarına teslim edilmiş, kapısına da (2) nolu haber kağıdı yapıştırılmıştır. Bu tebligat mazbatasında muhatabın geçici olarak adreste bulunmadığını beyan eden komşusunun imzası bulunmadığı gibi, imzadan imtina ettiğine ilişkin bir açıklama da bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalıya dava dilekçesinin tebliği usulsüzdür. Bu durum davalının savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır (TMK m. 27). Bu husus nazara alınmadan, davalıya savunma ve delillerini bildirme imkanı tanınmadan yokluğunda hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.05.2016 (Per.) Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat