0

Anonim Şirket Hisselerinin Haciz Usulü Hakkında

 Y. 8. HD., E. 2016/15511 K. 2016/16387 T. 1.12.2016

 

 

ÖZET : Haciz tarihi itibari ile davalı 3.kişi şirket ile borçlu şirketin ortağı, yetkilisi ya da müdürü (başka bir konumla çalışıyorsa bu durumun tespiti ile) olup olmadığının ilgili ticaret odasından sorularak buna ilişkin yazı cevabının temin edilip eklenmelidir.

 

 

DAVA VE KARAR : 

İncelenmesi gerekli bulunduğundan;

Borçlu .... A.Ş'nin ilk kuruluşlarından itibaren tüm ortakları ile hisse devirlerini ve faaliyet adreslerini gösterir ticaret sicil kayıt örneklerinin;

Borçlu ...A.Ş.'nin bünyesinde haciz tarihi olan 11.9.2014 tarihinden itibaren geriye doğru çalışanların tamamının listesini gösterir ... kayıtlarının;

Borçlu şirketin haciz yapılan, "...." adresindeki işine son verdikten sonra faaliyette bulunup bulunmadığının tespitini sağlayacak tüm vergi kayıtlarının, ayrıca 3.kişi şirketin hangi tarihler arasında hangi adreslerde ne işle iştigal ettiğinin ilgili vergi dairelerinden sorularak buna ilişkin yazı cevabının dosyaya eklenmesi,

 

 

SONUÇ : Dava konusu hacizde hazır bulunan .....’ın haciz tarihi itibari ile davalı 3.kişi şirket ile borçlu şirketin ortağı, yetkilisi ya da müdürü (başka bir konumla çalışıyorsa bu durumun tespiti ile) olup olmadığının ilgili ticaret odasından sorularak buna ilişkin yazı cevabının temin edilip eklenmesinden sonra gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat