0

İrtifak Hakkının Tescili Hakkında

YARGITAY 14.HD, E.2006/11815 K.2006/13490 T.20.11.2016

ÖZET: İrtifak hakkından doğan istemlerin ileri sürülebilmesi için irtifak sözleşmesi ve hakkın tescili şarttır.

DAVA VE KARAR:  Bilirkişi tarafından düzenlenen 17.11.2004 günlü krokiden, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinden davacıya ait enerji nakil hattı geçirildiği, 6 parselin park alanı olarak düzenlendiği, enerji nakil hattının en büyük salgı durumunda ağaçlara en küçük dikey uzaklığının 3 metre olması gerektiği, bu mesafede 4-5 ağacın bulunduğu bildirilmiş, mahkeme, rapor doğrultusunda davayı kabul etmiştir. Ne var ki; davacının irtifak hakkına dayanarak davalının elatmasının önlenmesini isteyebilmesi için, az yukarıda sözü edildiği üzere, irtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşme bulunması ve irtifak hakkının tapu kütüğüne tescili gerekir. Yasanın aradığı yönteme uygun irtifak hakkı kurulmadan, buna dayanarak talepte bulunmak olanaklı olmadığından, mahkemece davanın reddi yerine istemin hüküm altına alınmış olması doğru olmamış, kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de; HUMK'nın 388 ve 389. maddesince tarafların ilerde yeni bazı çekişme içine düşmemeleri için, hükmün duraksamadan infazına elverişli yazılması zorunludur. Mahkemece bu ilkeden ayrılarak infaz sırasında tereddüt doğuracak şekilde "...müdahalenin önlenmesine ve zarara konu olabilecek enerji nakil hattı altındaki ağaçların kestirilmesine" şeklinde hüküm tesisi de yasaya uygun düşmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün (BOZULMASINA), peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat