0

Keşide Yeri Hakkında

YARGITAY 12.HD, E.2008/25008 K.2009/5590, T.17.3.2009

ÖZET: Keşide yeri gösterilmeyen çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı bulunan yerde keşide edilmiş sayılır.

DAVA VE KARAR:  T.T.K.nun 692/5. maddesi gereğince çekin kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için "keşide yeri" unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. TTK.nun 693/son maddesine göre de keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır. Somut olayda takip dayanağı çekin sol üst köşesinde borçlu keşideci M……. D…….' in ismi yazılı olup sol alt köşe de keşidecinin vergi kimlik nosu ile Ceylanpınar/Urfa adresi yazılıdır. O halde, mahkemece TTK.nun 693/son maddesi uyarınca çekin keşide yerinin keşidecinin adı altında yazılı olan "Ceylanpınar" olduğu kabul edilerek şikayetin reddi ile diğer itirazlarının incelenmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedeNlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat