0

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Bu suçların;

"a) Kovuşturma: Bu suçların soruşturma ve kovuşturması C.savcılığınca genel hükümlere göre re’sen yapılır. Maddenin 3.fıkrasındaki suç ön ödeme (75.md.) kapsamındadır.

b) Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca, bu suçlar dolayısıyla açılan davalara bakma görevi asliye ceza mahkemesine aittir.

c) Suçun Yaptırımı: Maddenin 1.fıkrasındaki suçun yaptırımı üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Adli para cezası TCK 52. ve 61.madde hükümleri gözetilerek tayin edilecektir. Failin suç konusu eşyanın sahibi olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecektir. Maddenin 2.fıkrasındaki etkin pişmanlık koşullarının gerçekleşmesi halinde ise bu cezaların beşte dördü indirilecektir. Maddenin 3.fıkrasındaki suçun yaptırımı adli para cezasıdır. Alt ve üst sınırı belirtilmeyen adli para cezasının gün sayısı beş gün ile yedi yüz otuz gün sırasında takdir edilerek TCK’nun 52.maddesi uyarınca tayin edilmesi gerekir. 4.fıkradaki suçun yaptırımı ise bir aydan (49/1.md.) bir yıla kadar hapis cezasıdır.

d) Dava Zamanaşımı: Maddede tanımlanan suçların dava zamanaşımı süresi TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca sekiz yıldır.’’

 

Yukarıdaki metin, bahsedeceğimiz eserin çarpıcı bölümlerinden bir tanesidir ve okura fikir verebilmek adına bu platformda paylaşılmaktadır. Eserde, ‘’Muhafaza görevini kötüye kullanma, Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması, Görevi kötüye kullanma’’ gibi önemli başlıklar da dikkat çekiyor… Kitap, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk tarafından yazılmıştır. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Hileli ve Taksirli İflas Suçları isimli kitabın siparişini online olarak verebiliyorsunuz.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat