0

PTT'nin Sorumluluğu Hakkında

YARGITAY 11.HD, E.2014/5558 K.2014/12949 T.7.7.2014

ÖZET: Tahhütlü olarak gönderilen bir maddenin kaybı halinde PTT İdaresi'nin sorumluluğu 5584 Sayılı Posta Kanunu m.50/2' yle sınırlıdır.

DAVA VE KARAR: 1-Dava, davacıya teslim edilen taahhütlü gönderinin davalı yedinde iken kaybedilerek alıcı kuruma ulaştırılamamasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Taşıma işleri dava tarihinde yürürlükte olan 6102 sayılı TTK'nın Dördüncü Kitabında düzenlenmiş olup aynı Yasa'nın 852/1'inci maddesinde "Deniz, demir ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu" belirtilmiştir.

5584 sayılı Posta Kanunu'nun 46/1'inci maddesinde "PTT İdaresi'nin, üzerine aldığı görevleri kanun dairesinde yapmamaktan, posta ve telgraf havaleleri, posta çekleri hesabı ve ödeme şartlı maddeler ve diğer işlemler dolayısiyle tahsil ettiği paralardan ancak bu kanunda tayin edilen hadler dahilinde sorumlu olacağı" düzenlenmiş olup 50/2'inci maddesi de "Taahhütlü olarak gönderilen bir maddenin kaybı halinde PTT İdaresince taahhüt ücretinin 50 katı tutarında tazminat verilir" hükmünü amirdir.

Bu itibarla somut olayda davalının sorumluluğunun Posta Kanunu'nun 50/2'inci maddesi uyarınca sınırlı tutularak belirlenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile zararın tümünden sorumluluğuna hükmolunması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

2-Bozma sebeb ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 07/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat