0

Tüketici Kredilerinde Görevli Mahkeme Hakkında

YARGITAY 19.HD, E.2016/18124 K.2018/3007 T.28.5.2018

ÖZET: Tüketici kredilerine ilişkin uyuşmazlıklara bakma görevi tüketici mahkemelerinin, genel kredi sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklara bakma görevi ticaret mahkemelerinindir.

DAVA VE KARAR:  Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davalı bankadan tüketici kredisi sözleşmesine istinaden sabit faizli konut kredisi kullandığı, bu kredinin kullanımı esnasında davalı bankanın önceden bilgi vermeksizin ve müzakere etmeksizin proje komisyonu adı altında ücret tahsil ettiği, 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 6502 sayılı yasanın 4. ve 5. maddeleri kapsamında söz konusu masrafın yasal haklı ve belgeli masraf niteliğinde olduğuna yönelik davalının herhangi bir delil ve belge ibraz edemediği, bu maddelerin müzakere edilmeden sözleşmeye konulduğu, haksız şart niteliği taşıdığı gerekçesiyle takip tarihinden önce davalı temerrüde düşürülmediğinden davanın kısmen kabulüne, davacının işlemiş faiz ve fazlaya ilişkin talebinin reddine, asıl alacağa %10,50 ve değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, asıl alacak yargılama sonucu belirlendiğinden davacının tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, itirazın iptali davası olup, davaya konu icra takip dosyasındaki takip talepnamesinde takibe konu alacakların dayanağı olarak genel kredi sözleşmesi ve tüketici kredisi sözleşmeleri gösterilmiştir. Tüketici kredisine ilişkin uyuşmazlığa bakma görevi tüketici mahkemelerine aitse de genel kredi sözleşmeleri ticari nitelikte olup TTK 4.ve 5. maddeleri uyarınca ticari davalara bakma görevi ticaret mahkemelerine ait olması nedeniyle mahkemece genel kredi sözleşmesine ilişkin alacakla ilgili ayırma kararı verilmesi gerekirken, görev hususu dikkate alınmaksızın genel kredi sözleşmesine konu alacakla ilgili karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 28/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat