0

Tüketici Kredisinin Kefili Hakkında

YARGITAY 12.HD, E.2016/11153 K.2016/13293 T.5.5.2016

ÖZET: Tüketici kredi sözleşmesinin kefiline başvuruda bulunabilmek için asıl borçluya başvuruda bulunmak zorunludur.

DAVA VE KARAR: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesinin 6.fıkrası " Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. " düzenlemesini içermektedir.

TBK. nun 585.maddesi uyarınca ise adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak, borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alması, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi, borçlunun iflasına karar verilmesi ya da borçluya konkordato mehli verilmiş olması koşullarından birinin varlığı halinde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:

... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 21.04.2015 tarih ve 2015/225-465 sayılı ilamının incelenmesinde muris ...’ın mirasçılarından ... ve ...’ın mirası retlerinin tesbitine karar verildiği görülmüştür. Dosya içerisinde ise mirasçılardan ...'ın ise mirası reddettiğine dair bir herhangi bir ilam ve belgeye rastlanmamıştır.

Bu durumda borçlu ... yönünden alacaklının takibe devam imkanı mevcut olmakla, borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın imkânsız hâle geldiğinden veya önemli ölçüde güçleştiğinden sözedilemez.

O halde mahkemece TBK. nun 585.maddesinde ön görülen koşulların bulunup bulunmadığı değrlendirilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat