0

Vasiyetnamenin Okunması Hakkında

YARGITAY 3.HD, E.2018/4824 K.2019/1844 T.11.3.2019

ÖZET: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi vasiyetname niteliğinde olmadığı için sulh hakiminin belge üzerinde yapacağı herhangi işlem yoktur.

DAVA VE KARAR:  Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri Sulh Hakimi tarafından açılır. Vasiyetname açılırken bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer, açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır ve okunur. (TMK.md.596) Noter tarafından düzenlenen ve vasiyetname niteliğinde olmayan belgeler hakkında sulh hakimince yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Somut olayda; Babaeski Noterliği'nde düzenlenen belge, ölünceye kadar bakma sözleşmesidir.

Hal böyle olunca, mahkemece; sözü edilen belge ile ilgili yapılacak herhangi bir işlem bulunmaması nedeniyle, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile vasiyetnamelerin açılıp okunmasına ilişkin hükümlere tabi tutulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nın geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HMUK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 11.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Bu Bilgi Yararlı Oldu mu?
Anket Sonuçları
Kapat